Ondernemingsgegevens

Intimo Lingerie
Baalsesteenweg 2
3130 Begijnendijk
Tel : +32 (0) 16 53 73 72
BTW nummer : BE0841.360.380

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De e-commercie website van Intimo Lingerie biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel aan te kopen onder de hieronder vermelde Voorwaarden. Met bijkomende voorwaarden van de klant wordt geen rekening gehouden, behalve als deze voorafgaandelijk en schriftelijk worden medegedeeld aan Lingerie Intimo en indien deze worden goedgekeurd door Intimo Lingerie.

Artikel 2 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
 3. Dag: kalenderdag
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
De e-commerce webshop van Intimo Lingerie biedt klanten de mogelijkheid om artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen. Alle onder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de klant.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van aflevering
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren

Artikel 5 – uw online aankopen
Door de gewenste artikelen in de webshop in het winkelmandje te deponeren, kan u uw artikelen bestellen. Zolang u geen betaling heeft uitgevoerd, kan u uw bestelling nog wijzigen.

Uw aankopen worden automatisch verwerkt op uw klantenkaart. Voor reeds geregistreerde klanten komen de aankopen automatisch op de klantenkaart. Voor nieuwe klanten wordt een nieuwe klantenkaart gemaakt die recht heeft op 5% korting na aankoop van 10 producten. 

De betalingen gebeuren op een veilige manier. Verschillende betaalmogelijkheden worden aangeboden :
                – via Bancontact / Mister Cash / Paypal
                – met Visa kaart

Na uw online betaling krijgt u een mail met bevestiging dat uw bestelling verwerkt werd.

Artikel 6 : Retour / herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is enkel geldig voor klanten die online aankopen doen bij Intimo Lingerie.

Wenst u het artikel om het even welke reden  te retourneren, dan is dit altijd mogelijk.
Voorwaarden m.b.t. retournering :

 • Alle kosten die gepaard gaan met het retourneren van de aangekochte artikelen, vallen ten laste van de klant
 • Retourneren  van het aangekochte artikel moet binnen de 14 kalenderdagen
 • Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen moet de klant, voordat de herroepingstermijn is verstreken,  Intimo Lingerie per mail verwittigen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mail moet gestuurd worden naar : [email protected]
 • Bij retournering moet het retourdocument ingevuld bijgevoegd worden aan de zending
 • Het artikel  moet geretourneerd worden in originele verpakking met origineel prijsetiket & labels
 • Indien wij merken dat het artikel gedragen of gewassen werd, zal de retour niet geaccepteerd worden
 • Bij acceptatie van uw retour zal het bedrag binnen de 30 kalenderdagen teruggestort  worden. De terugbetaling zal gebeuren op dezelfde wijze als de oorspronkelijke transactie plaatsvond, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft toegestemd.
 • Retournering kan ook in de winkel  binnen de 14 kalenderdagen

Artikel  7 – Leveringen of afhalingen

Leveringen
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer  kenbaar heeft gemaakt. De leveringen worden door B-Post  uitgevoerd binnen de korts mogelijke termijn.

Bestellingen onder € 100 => € 5 transportkosten
Bestellingen boven € 100 => gratis

Elke zichtbare beschadiging en/of tekortkoming van een artikel bij levering, moet door de klant direct worden gemeld aan Intimo Lingerie. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Ophalingen
U kan steeds uw bestelling in de winkel komen afhalen tijdens de openingsuren.

Artikel 8 – De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen, zijn inclusief BTW.   

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Geschillen

Overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn enkel te beslechten voor de bevoegde rechtbank van het arrondissement Mechelen.

 Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.